Přeskočit na obsah

Kdo hledá, nalézá…

Ježíš řekl: “Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven… (Evangelium podle Jana, 6,35-37)

Farnost Evangelické církve metodistické Jihlava


Bohoslužby

Každou neděli v 9.30 hodin, Seifertova 13, Jihlava. Bohoslužby jsou veřejné a přijít může kdokoliv. Každý je vítán.
Ve sboru Znojmo slavíme Bohoslužby každou druhou neděli v 16 hodin v modlitebně ČCE, Rudoleckého 15, Znojmo a ve sboru Brno každou neděli v 9.30 hodin (druhou neděli měsíce v 17 hodin) v misijním středisku ŘkC Archa, Lýskova 15, Brno.


Nabídka rozhovoru & slova

Nabízíme doprovod na cestě hledání. Setkání. Třeba na Bohoslužbách, nebo mezi čtyřma očima či někde v rodině… Věříme, že kdo hledá, ten nalézá. Bůh to slíbil. Nabízíme i “sdílené slovo” – nahrávky kázání, krátká zamyšlení pro všední den atp.


Podpora lidí z Ukrajiny

Do pomoci lidem z Ukrajiny jsme se zapojili prakticky i po stránce duchovní. V prostorách fary se schází biblická skupinka, probíhají Alfa kurzy pro mládež a nedělní Bohoslužby jsou s překladem do ruštiny. Díky daru z Centrální konference EMK podporujeme koordinátorku pomoci Alexandru Grace a služebníka Slova Andreje Balkova.

Slovo kazatele

Ne vždy do sebe všechno zapadá, jak bychom si přáli. Boží Slovo ale dokonale. Nejenom do sebe navzájem, ale i do hloubky. Proniká až na rozhraní ducha a duše – do hlubin člověka – a vypůsobí, k čemu ho Bůh poslal.

Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nevrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal. (Iz 55,8-11)

Bůh je Bohem pořádku. V Něm vše do sebe zapadá a dostává smysl. I náš život.

Ctirad Hrubý

Kazatel Evangelické církve metodistické

Čemu věříme?

Každý z nás žije svůj jedinečný příběh. Vnímáme Boží lásku a proto počítáme s Boží pomocí a záchranou skrze Ježíše Krista. Věříme, že ji Bůh nabízí každému…

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Bible, Jan 3,16)

Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci – je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Bible, Římanům 10,8-9)

Kontakty

Farnost Evangelické církve metodistické v Jihlavě
Seifertova 13
586 01 Jihlava
e-mail: jihlava@umc.cz
tel: 608 232 119 (kazatel)
IČ: 67027181
číslo účtu: 2000955295/2010 (Fio banka a. s.)